Działając w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu opracowano Sygnalista – regulamin zgłoszeń wew dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz zasady ochrony osób zgłaszających  – sygnalistów.

W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa prosimy o zapoznanie się z Kartą i formularzem zgłoszenia, w tym  z  obowiązkiem informacyjnym.

Karta zgłoszenia

Celem zasad ochrony osób zgłaszających  -sygnalistów jest:

  • zapewnienie ochrony osobom, które dokonują zgłoszenia lub ujawniają informacje bądź uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa, a które uzyskały informacje na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą, niezależnie od rodzaju zawartej umowy. Dotyczy to również innych osób, w tym osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy.
  • przeciwdziałanie umyślnym i nieumyślnym naruszeniom prawa, dokonywanym w kontekście związanym z pracą na rzecz pracodawcy, bez względu na rodzaj umowy, staż pracy czy pełnioną funkcję.

Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonywane z zachowaniem poufności za pomocą następujących kanałów:

  • ustnie – telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek zgłaszającego, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7  dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
  • poprzez stronę http://sygnalista.ginekologia.opole.pl/ – wykorzystanie wewnętrznego systemu teleinformatycznego dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń (elektroniczna skrzynka pocztowa) zapewniającego bezpieczeństwo zgłoszenia, w tym anonimowość i poufność;
  • listownie na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. W. Reymonta 8, 45-066 Opole z dopiskiem: „POUFNE – SYGNALISTA”.

Strona Logowania / Rejestracji

  • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.